Advisory Committee

Ching-Shiun Chen
Chang Gung University
Soofin Cheng
National Taiwan University
   
Jan-Chen Hong
Tatung University

Bing-Joe Hwang
National Taiwan University
of Science and Technology
   
Shawn D Lin
National Taiwan University
of Science and Technology
Tuan-Chi Liu
National Taiwan University
of Science and Technology
   
Hsi-Sheng Teng
National Cheng Kung University
I-Hsiang Tseng
Feng Chia University
   
Kuo-Lun Tung
National Taiwan University
Ben-Zu Wan
National Taiwan University
   
 
Jeffrey Chi-Sheng Wu
National Taiwan University